Avís Legal

I.TITULARITAT DEL PORTAL

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.U (en endavant, “PARQUES REUNIDOS”) amb domicili social a Madrid, c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España i C.I.F. A-84.885.441. Inscrita al Registro Mercantil de Madrid al Tom 23.506, Foli 58, Full M – 421-702- PARQUES REUNIDOS – és la titular del portal costa-dorada.aquopolis.es (en endavant, el “Portal”) i posa el mateix a disposició del usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació als mateixos sobre els productes i ofertes tant de PARQUES REUNIDOS com de les seves filials (en endavant, el “GRUPO PARQUES REUNIDOS”), permetre la prestació de diferents serveis de compra d’entrades o de qualsevol altre tipologia de productes a través del Portal així com, en el seu cas, posar a disposició dels usuaris, diferents concursos, jocs, enquestes, etc.
Sense perjudici del anterior, la contractació dels diferents productes i serveis oferts a través del Portal es durà a terme per Leisure Parks, S.A., societat que opera a través del Portal i és titular de la gestió de l’Aquópolis Costa Daurada, i, per tant, responsable de la venda de tots els productes i/o serveis relacionats amb l’Aquópolis Costa Daurada. Les dades identificatives de Leisure Parks, S.A. són els següents:

Leisure Parks, S.A., amb domicili social a Madrid, c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España i C.I.F. A-79.496.394. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 379, Foli 172, Full M-7.437.

Atenció al Client: 977 033 448

II.CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL

Les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, junt amb les Condicions Generals de Contractació que, al seu cas, regeixin la prestació dels serveis de compra online o amb qualsevol altres Condicions Gnerals que regeixin qualsevol altre tipus d’eina posada a disposició dels Usuaris al Portal, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre PARQUES REUNIDOS i els usuaris del Portal (en endavant, els “Uasuaris”). Per la navegació pel Portal i/o per la utilització dels serveis inclosos al mateix, vostè adquireix la condició “d’Usuari”. Tant la navegació, com la utilització de qualsevol dels serveis de compra online del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal i de les Condicions Generals que regeixin qualsevol tipus d’eina posada a disposició dels Usuaris al Portal. PARQUES REUNIDOS podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals d’Utilització, així com les Condicions Generals de Contractaciño o altres Condicions Generals que regeixin qualsevol tipus d’eina posada a disposició del Usuaris al Portal, mitjançant la publicació de dites modificacions al Portal amb la fi de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Portal o de l’adquisició de qualssevol bens, serveis o utilització d’eines ofertes al Portal.

III. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El Portal i tots els continguts que es mostrin al mateix i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de PARQUES REUNIDOS, del GRUPO PARQUES REUNIDOS (tal i com aquest més endavant es defineix) o de tercers titulars dels mateixos, que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal i, per tant, es troben protegits per les lleis de Propietat Intel•lectual i Industrial. En cap cas, s’entendrà que l’ús del Portal pels Usuaris concedeixi llicència alguna o s’efectuï renuncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret i, en especial, no podran ser objecte d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre dits continguts. L’accés a aquest Portal no atorga als Usuaris dret, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel•lectual dels continguts que albergui aquest Portal.

IV. RESPONSABILITAT DE PARQUES REUNIDOS

PARQUES REUNIDOS únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui sofrir com a conseqüència de l’ Utilització del Portal quan dits danys siguin imputables a una actuació dolosa d’aquesta companyia. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com la prestació dels serveis en ell oferts, es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat. PARQUES REUNIDOS no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, els següents fets:

 • Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions al funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o als apartats i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a PARQUES REUNIDOS, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Portal;li>
 • Retards o bloquejos a l’ús del Portal causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics;li>
 • Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora de control i que no siguin atribuïbles a PARQUES REUNIDOS;li>
 • De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés al Portal per causes no imputables a PARQUES REUNIDOS, a l’Usuari, a tercers, o a suposats de cas fortuït o de força major.li>

PARQUES REUNIDOS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del Portal. En particular, PARQUES REUNIDOS no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals d’Utilització, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

PARQUES REUNIDOS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal. Així mateix, PARQUES REUNIDOS tampoc garanteix la utilitat del Portal o dels seus continguts per a la realització de cap activitat en particular. PARQUES REUNIDOS exclou qualsevol tipus de responsabilitat per els danys i perjudicis de tota la naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal o la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Portal.

PARQUE REUNIDOS garanteix que compta amb mesures oportunes i que aquestes compleixen amb els estàndards de seguretat que la tecnologia actual permet, com el sistema “Verisign”. L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d’alta seguretat de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel•ligible per l’ordinador “client” i el servidor de PARQUES REUNIDOS. L’usuari pot comprovar que es troba dins d’un entorn segur si a la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve recolzada per un certificat expedit per l’empresa VeriSign. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de PARQUES REUNIDOS i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquest.

V. OBLIGACIONS DE L’USUARI

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’utilització del Poral, les Condicions Generals de Contractació (en el cas de que l’Usuari adquireixi algun bé o servei a través del Portal) així com complir els especial advertiments o instruccions d’ús contingudes a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, dels béns o drets de PARQUES REUNIDOS, del GRUPO PARQUES REUNIDOS, de la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a la obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general i de conformitat amb l’apartat anterior, l’usuari s’obliga, en la utilització del Portal i, en el seu cas, en la utilització de l’eina de compra online inclosa en el mateix a:

 • Proporcionar de manera veraç les dades personals i la informació sol•licitada.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers, els drets de propietat intel•lectual, industrial o secrets empresarials de o “know how” de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició d’un tercer, i en general que de qualsevol forma atempti contra la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre a través del Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de PARQUES REUNIDOS, del GRUPO PARQUES REUNIDOS, de qualsevol Usuari, o en general qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, no per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers..
 • No realitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis de compra del Portal, incloent la utilització en el seu cas de medis de pagament, contrasenyes o claus d’accés a tercers o de qualsevol altra forma..
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de PARQUES REUNIDOS, del GRUOP PARQUES REUNIDOS o de tercers.

VI. ACCÉS ALS SERVEIS

Tots els medis i requeriments tècnics que es precisin per accedir al Portal i als serveis oferts al mateix seran per compte exclusiva del Usuari, així com qualsevol despesa o impost als que la prestació de dits serveis pugui donar lloc.

Un cop hagués accedit, i per a procedir a la utilització dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides a la pantalla, complimentant a aquests efectes la informació requerida pels formularis fixats al Portal, la qual cosa suposarà la prèvia lectura i acceptació de totes les Condicions Generals de Contractació fixades al mateix.

VII. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS RECAPTADES

Les dades personals que l’Usuari faciliti durant el procés de compra o de sol•licitud dels serveis oferts al Portal així com qualsevol altra dada que es generi amb posterioritat com a conseqüència de la seva relació amb nosaltres, s’inclouran en fitxers dels que (i) Leisure Parks, S.A. (amb domicili social al c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España; email:lopd@grpr.com ) i (ii) la seva matriu, Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.U. (amb domicili social al c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España; email:lopd@grpr.com, ) són co-responsables (els “Responsables”). Les dades seran tractades pels Responsables pel desenvolupament, manteniment i control de la relació de l’Usuari amb nosaltres i, en particular, per gestionar la seva compra d’entrades i altres productes, la prestació dels serveis que l’Usuari sol•liciti o la seva participació en la promoció, enquesta o joc concrets per als que ens hagi facilitat les seves dades, així com per tramitar les peticions que l’usuari ens dirigeixi, conservar les comunicacions per millorar el nostre servei així com per a efectes estadístics.
Tret que l’Usuari marqui la casella que s’inclou al formulari en el qual facilita les seves dades, autoritza als Responsables a tractar les seves dades personals per realitzar enquestes, enviament de comunicacions a efectes de publicitat, promocions i estudis de consumidor per qualsevol medi (inclosos per mitjans de comunicació electrònica o fax), relatius a productes o serveis del sector d’oci (sector de parcs d’oci, així com, en el seu cas, del sector hoteler). Aquesta autorització inclou la facultat dels Responsables o de tercers (als quals, els Responsables no cediran en cap cas les dades personals de l’Usuari) de determinar els paràmetres del públic objectiu d’aquestes campanyes informatives o promocionals.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al terminis legalment previstos, l’Usuari ha d’enviar una sol•licitud per escrit als Responsables a la direcció o al email que es senyalava en aquesta clàusula, indicant en l’assumpte “Sol•licitud ARCO-Departamento de Marketing” i adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

2. MENORS D’EDAT

SI L’USUARI ÉS MENOR DE 14 ANYS, NECESSITA EL CONSENTIMENT DELS SEUS PARES. A aquests efectes, ens pondrem en contacte amb ells i els demanarem que ens confirmin que són els seus pares o tutors i els seu consentiment i, en aquest moment, podrem acceptar la seva sol•licitud.

3. ENTITATS DEL GRUP PARQUES REUNIDOS

Als efectes del present apartat de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRUPO PARQUES REUNIDOS compren a dia d’avui les següents societats, dedicades principalment a la gestió de parcs d’oci:

Las sociedades no españolas tienen los siguientes domicilios:

Bobbejaanland B.V.B.A., y Travelparks BVBA (Bélgica), en Olensteenweg 45, 2460 Kasterlee, Lichtaart (Bélgica); Parco Della Standiana, S.r.L., en S.S. 16 Adriatica, Km 162, 48020 Loc. Mirabilandia, Savio, Ravenna y Travelmix, S.R.L., en Viale Volturno 23, 48015 Cervia (RA), Italia; Movie Park Germany GMBH (Bottrop, Alemania), en Warner Allee 1, 46244 Bottrop-Kirchhellen; Bon-Bon Land A/S, Bonbon-Land Rejser Denmark (Dinamarca), en Gartnervej 2, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard (Dinamarca); Tusenfryd AS y Norgesparken Norway A/S, en 1407 Vinterbro, 2014 AS (Noruega), BoSommarland A/S, en Steintjonnveien 2, 3800 Bo i Telemark (Noruega); Marineland, SAS, Travelparks SAS, Delphinus, SAS (Francia), en 2 Route de la Brague Lotissement du Domaine de la Brague 06 600 Antibes (Francia) y LB Investesissement, S.A., en Blvd. De la Mer, 62520 Le Touquet Paris-Plage (Francia); Grant Leisure Group, Ltd. y Real Live Leisure Company Ltd. (Reino Unido), en East Park Drive Blakpool Lancashire (Reino Unido).

4. ÚS DE COOKIES

És un dispositiu d’emmagatzematge i recuperació d’informació que es descarrega a l’ordinador o a un dispositiu electrònic de l’Usuari al accedir a determinades pàgines web o aplicacions. Les cookies permeten obtenir certa informació sobre els hàbits de navegació de l’Usuari o del seu equip o dispositiu, permetent millorar el servei d’una web i oferir una millor experiència d’Usuari.

Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.U. (titular del Portal) i Leisure Parks, S.A. (Entitat que opera a través del Portal) utilitzen en aquesta web les cookies que es descriuen a continuació:

1. Cookies Pròpies

Són cookies estrictament necessàries per la prestació de determinats serveis expressament sol•licitats per l’Usuari. Si l’Usuari desactiva aquestes cookies no podrà rebre correctament els continguts, productes o serveis d’aquest Portal.

El tipus de cookies pròpies que s’utilitzen en aquest Portal per les entitats anteriorment mentades i, la informació que obtenen a través d’elles, es recull a continuació:

Com puc obtenir més informació sobre com administrar les cookies i, en el seu cas, bloquejar-les o eliminar-les?

L’Usuari pot lliurement decidir sobre (i) la implantació o no al seu disc dur de les nostres cookies o (ii) la recepció d’un avís a la pantalla de la instal•lació de cada cookie (individualment considerades), i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur, mitjançant:

1. La configuració de les opcions del Navegador de l’Usuari
 • Per més informació sobre el Navegador Google Chrome, punxa aquí.
 • Per més informació sobre el Navegador Explorer, punxa aquí.
 • Per més informació sobre el Navegador Mozilla Firefox, punxa aquí.
 • Per més informació sobre el Navegador Safari, punxa aquí.
2. 2.L’ús d’eines de tercers disponibles via on-line.

Determinades eines de tercers disponibles via online permeten a l’Usuari detectar les cookies a cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació, p. ex. Si l’Usuari no desitja ser rastrejat per “Google Analytics” a través de totes les pàgines web, pot accedir a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Si l’Usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies pròpies d’aquesta web, podria tenir dificultats per completar el procés de compra on-line al nostre Portal. En conseqüència, la navegació de l’Usuari a la nostra web podria ser més lenta o experimentar algun tipus d’error.

L’acceptació de l’ús de cookies en aquest Portal pels Usuaris pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració del seu navegador (anteriorment indicades) i de privacitat disponibles al Portal, així com enviant un correu electrònic a lopd@grpr.com, si té dubtes sobre la nostra Política de cookies.

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació al no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució del mateix.

Close