Condicions de contractació

I.- TITULARITAT DEL PORTAL

PARQUES REUNIDOS, S.A. (en endavant, PARQUES REUNIDOS) amb domicili a Madrid, c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España y C.I.F. A-28.197.002. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tom 2.491, Foli 163, full M- 43.550 és la titular del portal www.aquopolis.com, (en endavant, el Portal) i posa el mateix a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes i ofertes tant de Parques Reunidos com de les seves filials (en endavant, GRUPO PARQUES REUNIDOS), així com permetre la prestació de diferents serveis de compra d’entrades i de passis de temporada a través del Portal.

Atenció al Client: 977 033 448

II.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquestes Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions sorgides entre PARQUES REUNIDOS i/o, en el seu cas, les seves filials i els Usuaris que contractin la prestació dels serveis o productes a través del Portal.

Les presents Condicions Generals han sigut elaborades de conformitat amb l’establert a la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, la llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Real Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la llei 7/1998, el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Real Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Firma Electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

Aquest document és accesible en tot moment a la secció de compra on-line del Portal de PARQUES REUNIDOS i pot ser imprès i emmagatzemat per l’Usuari.

1. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Aquestes Condicions Generals de Contractació tenen per objecte regular les condicions generals de prestació dels serveis oferts per PARQUES REUNIDOS a través de www.aquopolis.com. Els serveis que PARQUES REUNIDOS presta actualment i que són objecte del contracte amb els Usuaris el servei de venda de certa tipologia d’entrades i Passis de Temporada dels parcs d’oci gestionats per GRUPO PARQUES REUNIDOS així com, en el seu cas, d’altres productes oferts a través del Portal.

Els productes i serveis oferts per PARQUES REUNIDOS podran ser contractats per qualsevol Usuaris que resideixin a España o en altre Estat membre de la Unió Europea o del Espacio Económico Europeo i per aquells usuaris que, residint a un Estat no pertanyent a la Unió Europea o al Espacio Económico Europeo, els sigui d’aplicació la legislació espanyola.

El servei de venda d’entrades i Passis de Temporada de GRUPO PARQUES REUNIDOS així com de qualsevol altre producte ofert a través del Portal, és de caràcter onerós, i el preu de cada entrada o Passi de Temporada (inclosos els impostos) està determinat en cada moment en el Portal.

L’accés a la informació continguda al Portal no està subjecta a pagament algun.

L’Usuari entén que la informació continguda al Portal, la informació general sobre catàleg d’entrades o Passis de Temporada, així com de la resta de productes oferts al Portal i les Condicions Generals de Contractació i perfeccionament del contracte, són bastants i suficients per la exclusió d’error a la formació del consentiment.

1.1 Tramitacions

Per procedir a la utilització dels diferents serveis de compra oferts al Portal, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada moment de compra a la pantalla (COMPRA), compliment a aquests efectes la informació requerida pels formularis fixats al Portal, la qual cosa suposarà la prèvia lectura i acceptació de totes les Condicions Generals de Contractació fixades en el mateix, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar dites tramitacions com necessàries per accedir als productes i serveis oferts a l’apartat de COMPRA del Portal.

L’Usuari formalitzarà la seva compra mitjançant el compliment de totes les fases establertes al apartat COMPRA i el seu enviament telemàtic. Les presents Condicions Generals de Contractació, passaran a formar part del contracte en el moment d’acceptació expressa per part de l’Usuari, manifestada mitjançant la complementació i enviament de les dades de compra introduïdes a l’apartat de COMPRA.

La utilització de qualsevol dels serveis del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les Condicions Generals d’Utilització del Portal així com de les Condicions Generals de Contractació i, en el seu cas, les Condicions Específiques de Contractació que, posades a disposició de l’Usuari amb caràcter previ a la formalització de la seva compra, regeixin l’adquisició de les entrades o dels Passis de Temporada així com l’adquisició de qualsevol d’altres productes i serveis oferts a través del Portal.

1.2 Documentació i idioma

Les presents Condicions Generals de Contractació són accessibles en tot moment a la secció de COMPRA on-line del Portal de PARQUES REUNIDOS i poden ser impreses i emmagatzemades per l’Usuari.

En el cas de l’adquisició d’entrades un cop finalitzat el procés de compra de l’Usuari rebrà a través del correu electrònic un ticket de compra (el “Ticket”) amb un codi de barres que serà l’entrada al recinte del parc d’oci seleccionat. Dit Ticket no podrà ser fotocopiat, manipulat o deteriorat, ja que quedaria anul•lat inmediatament.

L’entrada adquirida a través del Portal serà vàlida per la seva utilització dins dels quatre (4) mesos següents a la data de la seva adquisició sempre dins de la temporada d’obertura corresponent.

En el cas de l’adquisició de Passis de Temporada o de qualsevol altre producte i/o servei oferts a través del Portal diferents de l’adquisició d’entrades, l’Usuari així mateix rebrà a través del correu electrònic el Ticket de compra. Així mateix al Portal se l’informa de les Condicions Específiques de Contractació dels referits productes o serveis amb caràcter previ a la seva contractació.

Amb l’emissió del Ticket s’entenen complits tots els requisits de posta a disposició del document substitutiu de la factura, conforme al Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació.
Un cop finalitzat el procés de compra posat a disposició a través del Portal i obtingut el corresponent Ticket, no s’admetran canvis o devolucions.

Les presents Condicions Generals de Contractació estan redactades en idioma espanyol.

1.3 Medis tècnics

El Portal posarà a disposició de l’Usuari tots els medis tècnics necessaris per identificar i corregir errors a la introducció de les seves dades en els diferents formularis que apareixeran a la pantalla durant el procés de compra.

1.4 Modificació de les Condicions Generals de Contractació

PARQUES REUNIDOS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Contractació o en el seu cas, les Condicions Específiques de Contractació que resultin aplicables així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. El deure de notificació als Usuaris s’entendrà complit mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades en aquest Portal de PARQUES REUNIDOS.

En tot cas, abans de contractar productes o serveis, es podran consultar sempre les Condicions Generals de Contractació i, en el seu cas, les Condicions Específiques de Contractació que resultin aplicables. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que l’Usuari ompli aquí així com qualsevol altres dades que es generin amb posterioritat com a conseqüència de la seva relació amb nosaltres, s’inclouran en fitxers dels que Leisure Parks SA, (amb domicili c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España, email: lopd@grpr.com) i la seva matriu Parques Reunidos, S.A.U (amb domicili social en c/ Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edificio 1 – Planta 3ª, 28050, Madrid, España; email: lopd@grpr.com) son co-responsables (los “Responsables” ).Les dades seran tractades per al desenvolupament, manteniment i control de la relació de l’Usuari amb nosaltres i, en particular per gestionar la seva compra d’entrades o altres productes, així com per tramitar les peticions que l’Usuari ens dirigeixi i conservar les comunicacions per millorar el nostre servei i a efectes estadístics.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en els terminis legalment previstos, enviï una sol•licitud per escrit als Responsables, indicant en l’assumpte “Solicitud ARCO- Departamento de Marketing” i adjuntant copia de document que acrediti la seva identitat.

SI ETS MENOR DE 14 ANYS, NECESSITEM EL CONSENTIMENT DELS TEUS PARES. Per això, ens posarem en contacte amb ells i els demanarem que ens confirmin que són els teus pares o tutors i el seu consentiment i, en aquest moment, podrem acceptar la teva sol•licitud.

III.- LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR

Les presents Condions Generals de Contractació i, en el seu cas, les Condicions Específiques de Contractació que resultin aplicables, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Close